Το νηπιαγωγείο μας

Σκοπός του Νηπιαγωγείου μας είναι η κοινωνική, η συναισθηματική και η νοητική ανάπτυξη των παιδιών, όπως αυτή ορίζεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ). Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας αντιμετωπίζονται ισότιμα, με στόχο την ομαλή τους ένταξη στην ομάδα και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Στο μαθησιακό πλαίσιο, σ’ όλα τα προγράμματα του Νηπιαγωγείου ακολουθούνται οι οδηγίες του ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση των θεμάτων και την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για το Δημοτικό Σχολείο. Δίνεται προτεραιότητα στην ενεργητική και βιωματική μάθηση, καθώς αναπτύσσεται και η συνεργατικότητα μεταξύ των παιδιών μέσα από δραστηριότητες.