3 – Περιβάλλον

Θα διαπιστώσετε την γενική ποιότητα του περιβάλλοντος